Toelichting recente uitspraken in de media

Omdat we waarde hechten aan transparantie over onze dienstverlening geven we op deze plek graag nadere toelichting op een paar feitelijke onjuistheden waar enkele media recent over bericht hebben.

TOELICHTNG OP RECENTE BERICHTGEVING IN ENKELE MEDIA

Als grote verbinder op de woningmarkt is Camelot regelmatig in het nieuws. Dit is vaak met een positief bericht over de brug die we slaan tussen de vraag naar betaalbare woon- en werkruimte en de behoeftes van specifieke doelgroepen, maar helaas soms ook met een negatief artikel. Omdat we waarde hechten aan transparantie over onze dienstverlening geven we op deze plek graag nadere toelichting op een paar feitelijke onjuistheden waar enkele media recent over bericht hebben.

Vragen over servicekosten bij sociale verhuur

Naast leegstandbeheer heeft Camelot de afgelopen jaren ruim vijfduizend gemeubileerde studio’s met eigen badkamer en keuken opgeleverd in verschillende studentensteden. Deze woningen in de krappe woningmarkt zijn een druppel op de gloeiende plaat maar we dragen ons steentje bij. Deze woningen vallen binnen de sociale huur en voor velen is het ook mogelijk huurtoeslag te verkrijgen. De meeste bewoners zijn starters op de woningmarkt, studenten of werknemers met een tijdelijk contract. Er zijn veel vragen over administratiekosten, beheerskosten en afrekening van de servicekosten bij deze groep. Camelot werkt volgens de richtlijnen van de huurwet en de voorschriften van de Huurcommissie en wijkt hiermee niet af van de aanpak van andere commerciële verhuurders en woonbedrijven. Wij begrijpen uit gesprekken met bewoners van onze complexen wel dat er in onze communicatie en bereikbaarheid nog ruimte voor verbetering is. Wij nemen deze adviezen ter harte en hebben met de invoering van een nieuw administratief systeem en het nieuwe klantenportaal spots4you.com de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts gezet om dit doel te bereiken. Via regelmatige nieuwsbrieven en berichten op social media gaan wij onze bewoners ook meer mogelijkheden bieden om informatie te ontvangen.

Verhuur in Antwerpse wijk Hoboken

We nemen pertinent afstand van de bewering dat het bedrijf onbewoonbare woningen verhuurd heeft in de Antwerpse wijk Hoboken. Camelot Europe heeft wooncomplexen in de Antwerpse wijk Hoboken van begin 2020 tot 8 oktober 2020 in beheer gehad. Alle door ons verhuurde woningen voldeden aan de Vlaamse wooncode. Ambtenaren van de stad Antwerpen hebben conformiteitsattesten voor de door ons beheerde woningen afgegeven. Woningen die niet aan de kwaliteitseisen van de Vlaamse wooncode voldeden, zijn niet  door Camelot Europe in beheer aanvaard en derhalve ook niet in de systemen van Camelot Europe geregistreerd geweest en dus ook niet door Camelot verhuurd.

Na berichtgeving in het NRC en de Gazet van Antwerpen eind december 2020 over achterstallig onderhoud van woningen, toen Camelot Europe formeel al geen beheerder meer was,  zijn we gestart met een grondig onderzoek, ondersteund door externe partijen. Op het moment van publicatie was Camelot Europe formeel geen beheerder meer van de wooncomplexen en waren we daarom ook niet bekend met gevallen van achterstallig onderhoud zoals beschreven in de media.

Wat is er gebeurd in België?

Voormalig medewerkers van Camelot blijken betrokken bij misstanden in het beheer van een woonproject in de Antwerpse wijk Hoboken waarbij woningen buiten onze systemen bewoond werden en huren contant werden geïnd. Camelot bereidt aangifte voor tegen deze medewerkers wegens verduistering en valsheid in geschrifte. We hebben schriftelijke verklaringen van bewoners, waarin gesteld wordt dat woningen die niet bestemd waren voor bewoning, noch door Camelot in beheer aanvaard, wel in gebruik waren genomen door deze ex-medewerkers. Bovendien blijken deze personen inmiddels in dienst bij een concurrerend bedrijf dat het beheer van hetzelfde project tegen hogere vergoedingen voortzet. Daarmee hebben deze ex-medewerkers ook arbeidsrechtelijk hun concurrentie-, relatie- en geheimhoudingsbeding naar Camelot geschonden.

Wij nemen nadrukkelijk afstand van dergelijk wangedrag en treden hier hard tegen op. We kunnen en willen namelijk niet accepteren dat het wangedrag van een paar individuen het werk van de rest van onze medewerkers en de branche negatief overschaduwt. Daarom zullen wij niet nalaten de nodige juridische stappen te ondernemen tegen betrokken partijen die door mismanagement, verduistering en valsheid in geschrifte onze onderneming schade hebben berokkend.

Waarom schort de brancheorganisatie Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) het lidmaatschap op?

De brancheorganisatie, waarin naast Camelot nog elf andere leegstandbeheerders zijn vertegenwoordigd, bewaakt het imago van de branche. De negatieve berichtgeving over België en een Huurcommissie kwestie in Amsterdam vormden de directe aanleiding voor een deel van de VLBN-leden om  het lidmaatschap van Camelot op te schorten. Wij begrijpen dat deze berichten mogelijk kunnen afstralen op de leegstandbeheerbranche en de leden van de VLBN. Camelot bereidt een herstelplan voor om structureel de dienstverlening op een hoger plan te tillen. In het plan doen wij concrete voorstellen om de relatie en de communicatie te verbeteren. Zowel het VLBN-bestuur als Camelot streven ernaar om Camelot zo snel als mogelijk weer als volwaardig lid aan te laten sluiten.

De opschorting van het lidmaatschap roept vragen op bij opdrachtgevers. Als mede-grondlegger van zowel brancheorganisatie VLBN en het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) willen we benadrukken dat wij de professionalisering van onze branche hoog in het vaandel hebben staan. De situatie zoals hierboven beschreven in de Antwerpse wijk Hoboken betreft een geïsoleerd incident België. Dit heeft dan ook geen enkele relatie tot de kwaliteit van onze dienstverlening in Nederland zoals u dit van ons en onze mensen gewend bent. In oktober 2020 is Camelot na externe keuring opnieuw voor een jaar gecertificeerd als KLB-leegstandbeheerder.

Rotterdam verlengt concessie met Camelot niet

Na vijf jaar voor de Gemeente Rotterdam een deel van het leegstandbeheer te hebben verzorgd, besloot de Gemeente Rotterdam de aflopende concessie met Camelot per 31 maart 2021 niet te verlengen. Wij betreuren dat zeer, temeer omdat wij van onze contactpersonen begrijpen dat de uitvoering van het beheer door ons team Rotterdam geen feitelijke aanleiding gaf voor dit besluit. De gemeente Rotterdam kwam tot dit politiek gemotiveerd besluit op basis van berichtgeving in media zonder hierover in gesprek te willen gaan. We hadden na een prettige werkrelatie van vijf jaar meer verwacht van de gemeente.