Drie tips om je snel thuis te voelen in je nieuwe woning

Je thuis voelen in je woning is een basisbehoefte. Zeker als je aan een nieuwe studie begint is het een goed idee om te zorgen dat je woonruimte voelt alsof ‘ie echt van jou is. Hoe doe je dat nou? Lees hier drie tips!

For the English article, please scroll down.

Drie tips voor een gevoel van thuis

Tip 1: ruim op

Wanneer je na je verhuizing bent uitgepakt, is alles nog netjes. Maar dat duurt vaak niet lang, en dat is ook niet zo gek als je een druk leven hebt! Helaas blijkt rommel slecht te zijn voor je stemming. Dat kwam naar voren uit een langlopend onderzoek onder Amerikaanse gezinnen. Te veel spullen zorgen voor een gebrek aan focus, wat ongelukkig maakt.

Je huis opruimen is dus een mooie manier om bij te dragen aan je gevoel van thuis. Pak het stapsgewijs aan door één kast of ruimte tegelijk te doen, en kijk kritisch naar wat je nog gebruikt en wat vooral in de weg ligt.

Bonustip: doneer de kleren die je niet meer wilt aan het goede doel! Daarmee help je minder bedeelden. Op meerdere Camelot campussen staan ReShare boxen van het Leger des Heils, waar je heel gemakkelijk je oude kleding en textiel kunt doneren.

Tip 2: kies voor wat groens

Kamerplanten zijn een mooie en betaalbare manier om je kamer of woning wat persoonlijkheid te geven. Zeker als je antikraak woont, of een van onze gemeubileerde studio’s huurt. Iets levends in je huis geeft net dat extra beetje gezelligheid en sfeer. Hoe dan ook, het kan geen kwaad om eens langs het tuincentrum te gaan – zeker als je weer wat ruimte hebt gecreëerd door je huis op te ruimen.

Bovendien is het bewezen: kamerplanten helpen tegen stress. Een paar groene vrienden in je kamer zorgen daarnaast voor een betere luchtkwaliteit en luchtvochtigheid, verbeteren je cognitieve vermogens en het schijnt zelfs dat je sneller geneest als er planten in de buurt zijn. Maar dan moet je wel zorgen dat je niet vergeet om ze water te geven!

Tip 3: leer je buren kennen

Wonen wordt zoveel fijner als je weet wie je buren zijn. Het verbetert de sfeer in je gebouw én het is handig. Bijvoorbeeld als je eens iets moet lenen, hulp nodig hebt met een klusje of een filmavondje houdt en het geluid iets te hard hebt staan (als je buren je kennen lopen ze gemakkelijker bij je binnen om te vragen of het wat zachter mag).

Je kunt natuurlijk een voorstelrondje gaan doen. Maar wat nóg leuker is, is een evenement voor je pand waar iedereen elkaar kan ontmoeten. Camelot organiseert hier bijvoorbeeld bewonersborrels voor. We moedigen het ook aan dat bewoners zelf het initatief nemen. Heb je een goed idee? Laat het ons weten! Vaak helpen we mee met organiseren of bieden we financiële steun. Want Camelot vindt het belangrijk dat jij je thuis voelt in je nieuwe woning.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English article

Three tips to quickly make you feel at home in your new house

Feeling at home in your house is a basic need. Certainly when you start a new study, it is a good idea to make sure that your living space feels like it's really yours. How to do that? Read three tips here!

Three tips for an at home feeling

Tip 1: tidy your living space

When you are unpacked after moving in, everything is still tidy. But the tidiness often doesn’t last long, not surprising when you have a busy life! Unfortunately, a messy environment turns out to be bad for your mood. This emerged from a long-term survey among American families. Too many bits and bobs cause a lack of focus, which has a bad influence on your mood.

Therefore, tidying up your house is a great way to contribute to your sense of home. Take a step-by-step approach by doing one cupboard or room at a time and look critically at what you still use.

Bonus tip: donate the clothes that you no longer want to charity! By doing so, you help the less well-off. You can find ReShare boxes from the Salvation Army on several Camelot campuses, where you can donate your old clothes and textiles.

Tip 2: choose something green

Indoor plants are a beautiful and affordable way to give your room or house some personality. Even more so when you live as a property guardian or rent one of our furnished studios. Something alive in your house gives that extra bit of fun and atmosphere. Anyway, it will do no harm to visit the garden centre - especially if you have created some space again by tidying up your house.

Moreover, it is proven: indoor plants help prevent stress. A few green friends in your room also ensure better air quality and humidity, improve your cognitive abilities and it even seems that you heal faster when there are plants nearby. Just be sure you don’t forget to water them!

Tip 3: get to know your neighbours

Living becomes so much nicer if you know who your neighbours are. It improves the atmosphere in your neighbourhood and it is also useful. For example, if you have to borrow something, need a help around the house or have a movie night and is the volume of your tv is a a bit too loud (if your neighbours know you, they’ll walk in more easily to ask to turn it down).

Of course you can just knock the door and introduce yourself. But what could be even more fun is an event for your neighbourhood where everyone can meet each other. Camelot organizes residents' events like this. We also encourage residents to take the initiative themselves. Have a good idea? Let us know! We often help organize or offer financial support. Because Camelot finds it important that you feel at home in your new home.