De complexbeheerder - Wat doet hij nou eigenlijk?

De complexbeheerder. Vriendelijke man van middelbare leeftijd die minstens een paar dagen per week op een kantoor binnen jouw complex zit. Wat hij allemaal doet? Wat niet kun je beter vragen!

For the English article, please scroll down.

Wat doet die man nou eigenlijk?

Wat niet kun je beter vragen. Wc spoelt niet door? Hij weet wel een trucje waardoor het binnen 25 seconden is opgelost. Pakketje wordt bezorgd maar jij bent vergeten dat je examen hebt? Geen probleem, hij neemt het wel voor je aan. Jezelf weer eens buiten gesloten omdat je sleutel nog op bureau ligt? Ook hiermee kan hij je helpen.

Zit hij maar een paar dagen in jouw complex? Grote kans dat hij dan nog 3 panden beheert. De complexbeheerder is écht een duizendpoot. Maar hoe komen ze hier nu terecht? Je raadt het misschien niet meteen, maar de een heeft nog een groot (Europees grootste) zonneschermen bedrijf ernaast, de ander heeft zijn hele carrière de wereld over gevlogen als sales agent en weer een andere is al lang met pensioen maar vindt de studenten zo gezellig.

 

In de wonderlijke wereld van de complexbeheerder, een verhaal uit het leven van complexbeheerder Onno.

“We tellen 2 april 2019. 1 april zonder gein en grol veilig en heelhuids doorgekomen en 2 april goedgeluimd op weg naar Landtong 2 in Amstelveen.
U moet weten, Landtong is een versleten en voormalig verzorgingstehuis. Thans bewoond door 95 voornamelijk studenten in redelijk onderhouden zelfstandige studio’s. Deze flat, inclusief de voedselbank en een op sociale voeten gerund restaurant, ligt midden in een wat sombere woonwijk en heeft zo zijn perikelen en wat achterstallig onderhoud.

Sinds eind februari houd ik hier domicilie en probeer ik de wat sombere aankleding en sfeer ietwat om te toveren (wisselend succes) in een veilige huiselijke haven van orde, rust en reinheid.
We zijn goed voorbereid: branddeuren en verlichting, rookmelders en de centrale, harspels blussers en de dekens op voorraad. BHV-cursus gepland, cursus hoe om te gaan met de brandmelder ingeroosterd, en de helmen en (gele) hesjes liggen voor het oprapen. Kortom, we zijn er klaar voor.

‘’Gewapend met helm, stormbijl en een geel hesje over de schouders gestoken staan zij klaar om het gevecht aan te gaan.’’

Als er plots in de ochtend een snerpende sirene door het pand gilt, de brandmeldcentrale knipperend de 2e verdieping aangeeft en de liften automatisch naar beneden komen, komt de flat tot leven. Ondertussen ruik ik een scherpe brand geur die zich van de gang meester maakt. De eerste bewoners snellen zich naar beneden. Floor en Sophie, beide belast met de zware, doch verantwoordelijke taak als hoofdbewoners, melden zich als eerste bij mij. Gewapend met helm, stormbijl en een geel hesje over de schouders gestoken staan zij klaar om het gevecht aan te gaan. Een beetje cynisch kijk ik naar de rol klimtouw en de gevaarlijk uitziende bajonetsluiting die Sophie achteloos als een kinderspeeltje in haar hand houdt. Ikzelf werp stiekem toch nog een blik op de agenda en de datum maar het is echt 2 april en de uitrusting van de dames liegt er niet om… De twee bewoonsters buigen zich vol overtuiging over de brandmeldcentrale en zelfs de gebruiksaanwijzing wordt ter harte genomen. Het systeem werkt goed, de sirene is niet zomaar tot stilte te manen en zelf vlieg ik ondertussen naar boven om polshoogte te nemen.

Aangekomen op de 2e verdieping merk ik dat de geur indringender is en het zicht ietwat is afgenomen, als plots de achterste studiodeur opengaat en in een wolk van rook een meisje in haar ochtendjas tevoorschijn komt. Het meisje dat met de haren schoongewassen ietwat geschrokken de gang in komt lopen heeft de aanstichters van het kwaad meegenomen: 2 verkoolde croissants die als zwarte stille getuige op een bordje in haar hand liggen. ‘’Ik was ze vergeten toen ik ging douchen…” stamelt zij een beetje verlegen.

Floor, inmiddels achter mij aan gelopen, staat met haar helm op een beetje beteuterd naar dit stilleven te staren en ziet haar eventuele heldhaftig optreden in rook opgaan.

Beneden heeft Sophie ondertussen de juiste instellingen op de brandmelder weten te vinden en de flat komt tot bedaren, nu nog de orde, rust, en reinheid.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

English article

The complex manager – What does he actually do?

The complex manager. A friendly, middle-aged man who sits at an office within your complex for at least a few days a week. What does he do all day long? Well, a better question would be what not!

What is that man doing all day?

What isn’t he doing… Toilet is not flushing? He knows a trick that will resolve it within 25 seconds. Package will be delivered but you forgot you have an exam? No problem, he will take it for you. Locked yourself outside again because your key is still on your desk? With this he will also help you.

Is he only a few days a week in your complex? There is a good chance that he also manages three other properties. The complex manager is a real Jack-of-all-trades. But how did he end up being a complex manager? You may not have guessed it right away, but one is, besides a complex manager, owner of a large (European largest) awning company, another has flown around the world as a sales agent and another has already been retired for a long time, but he enjoys so much being around the students that he doesn’t want to stop.

 

In the wonderful world of the complex manager, a story from complex manager Onno.

“It’s the 2nd of April 2019. We survived the 1st of April without too many bad jokes and are now on our way to Landtong 2 in Amstelveen.

You must know, Landtong is a worn-out former nursing home. Currently inhabited by 95 students in reasonably maintained independent studios. This flat, which includes also a food bank and a restaurant ran by volunteers, is located in the middle of a somewhat gloomy residential area and thus has its troubles and some overdue maintenance.

Since the end of February, I am the complex manager of this property and I am trying to somewhat transform the decor and atmosphere (varying success) in a safe domestic haven of order, peace and cleanliness.
We are well prepared: fire doors and lighting, smoke detectors, fire extinguishers and blankets in stock. First aid course planned, course on how to deal with the fire detector scheduled and the helmets and (yellow) vests are ready to pick up. In conclusion, we are ready.

"Armed with a helmet, a storm axe and a yellow vest over their shoulders, they are ready for a fight."

When in the morning suddenly a sharp siren screams through the building, the lifts come down automatically and the fire panel starts flashing for the second floor, the building comes to life. Meanwhile, I smell something burning s. The first residents rushed down to the ground floor. Floor and Sophie, both assigned with the responsible task of main residents, are the first to report to me. Armed with a helmet, a storm axe and a yellow vest over their shoulders, they are ready for a fight. A bit cynical, I look at the climbing rope and the dangerous-looking bayonet lock that Sophie carelessly holds in her hand like a child's toy. I quickly take another look at the date on my computer, but it is really the second of April and the equipment the ladies are carrying does not lie... The two residents look over the fire panel with conviction, but the system is working well: the sirens are not easy to stop. In the meantime, I run up the stairs to check what’s going on.

When I arrive on the 2nd floor, I notice that the smell is more penetrating and the visibility is somewhat reduced. Suddenly, the door of the last studio opens and a girl in her dressing gown appears in a cloud of smoke. The girl looks a little startled. In her hand she has the instigators of evil: 2 charred croissants lying on a plate. "I forgot about them when I took a shower..." she stammers a bit shy.

Floor, who meanwhile followed me to the second floor, is staring at this still life with her helmet on and sees her possible heroic appearance go up in smoke.

Downstairs Sophie has meanwhile found the right settings on the fire panel and the building comes to a rest, now just the order, peace and cleanliness.”